SEZONI I RI 2022 Prej 14.03. deri 31.08.2022 (apo deri në shpenzim të stoqeve)
#NDËRTOJMËSËBASHKU

RREGULLORJA E PROMOVIMIT PËR MJESHTRIT PËR VITIN 2022

Dërgimi i kodeve dhe porositja e dhuratave

- Promovimi zgjatë nga 14.03.2022 deri më 31.08.2022 ose deri në harxhim të stokut. Kodet mund të dërgohen vetëm gjatë kësaj periudhe kohore.

- Të gjitha dhuratat duhet porositur para përfundimit të promovimit, respektivisht deri më 31.08.2022. Porositë pas kësaj date nuk do të merren parasysh.

- Gjatë kohës së promovimit, dhurata mund të zëvendësohet me një dhuratë tjetër.

- Fotografitë e dhuratave në të gjitha materialet promovuese nuk janë domosdo të sakta.

Dorëzimi i dhuratave

- Dorëzimi i dhuratave bëhet me ndihmën e shërbimit të postave në adresën për dorëzimin e dhuratës e cila është shkruar në kohën e regjistrimit.

- Secili pjesëmarrës ka për detyrë të shkruajë një adresë valide për dorëzimin e dhuratave në kohën e regjistrimit. Nëse gjatë kohëzgjatjes së promovimit ndryshon adresën, pjesëmarrësi ka për detyrë të shkruaj adresën e re për dorëzim.

- Shërbimi postar ka për detyrë të provojë të bëjë dorëzimin dy herë në adresën valide të pjesëmarrësit (me një dëshmi valide për dorëzimin e tentuar).

- Nëse dërgesa kthehet pas tentimit të dytë, pjesëmarrësi mund të marrë dhuratën në zyrat e Henkel, me paralajmërim paraprak përmes qendrës së thirrjeve.

- Të gjitha dhuratat janë në dispozicion për dorëzim deri në përfundim të promovimit.

- Nëse pjesëmarrësi për arsye të ndryshme nuk ka mundësi të pranojë dhuratën në adresën e Henkel (udhëtim jashtë vendit etj.), duhet të njoftojë organizatorin për këtë përmes qendrës së thirrjeve.

Konfirmimi i pakos së pranuar

- Në kohën e pranimit të dërgesës, pjesëmarrësi nënshkruan fletë-dërgesën duke vërtetuar që ka pranuar dhuratën.

- Nëse pjesëmarrësi pas hapjes së pakos kupton se pakoja nuk përmban të gjithë artikujt e listuar në fletë-dërgesë, është i detyruar të raportojë reklamacionin në numrin e telefonit 049629600 në afat prej 48 orësh. Reklamimet e mëvonshme nuk do të merren parasysh.

- Nëse fletë-dërgesa është nënshkruar dhe në afatin e caktuar nuk është bërë ndonjë reklamacion, do të konsiderohet se dhurata është dorëzuar.